Редакційна колегія

Головний редактор:
Романенко Євген Олександрович - доктор наук з державного управління, професор, Заслужений юрист України, проректор з наукової роботи Національного авіаційного університету, Президент громадської наукової організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» (Київ, Україна)  ORCIDGoogle, Scopus, Web of Science, Wikipedia, e-mail: poboss1978@gmail.com

Редакційна колегія:

 1. Абуселідзе Георгій - завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Батумського державного університету імені Шота Руставелі (Батумі, Грузі), ORCID, Scopus
 2. Балахтар Катерина Сергіївна - здобувач ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 053. Психологія, старший викладач кафедри іноземних мов в Національному університеті ім. О. О. Богомольця (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: bkskatrin@gmail.com
 3. Бахов Іван Степанович — доктор педагогічних наук,  професор,  завідувач кафедри  іноземної філології та перекладу Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) Scopus, ORCIDGoogle Academy, e-mail: bakhov@ukr.net
 4. Беньковська Наталя Борисiвна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки Інституту Військово-Морських Сил Нацiонального унiверситету "Одеська морська академія" (Одеса,Україна), ORCID, Google Academy, email: gleyzern@ukr.net
 5. Бєльська Тетяна Валентинівна  - доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості (м. Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: tanya_belska@ukr.net
 6. Бондар-Підгурська Оксана Василівна - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», (Полтава, Україна), ORCID, Google Scholar, Scopus, email bondarpodgurskaa@ gmail.com
 7. Будник Вікторія Анатоліївна - кандидат економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: victoria92929292@gmail.com
 8. Гбур Зоряна Володимирівна - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною здоров‘я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров‘я Украіни імені П.Л.Шупика (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus, Wikipedia, e-mail: ernest-natan@ukr.net
 9. Дацій Олександр Іванович — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, e-mail: rvps@ukr.net
 10. Дєгтяр Олег Андрійович — доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  (Івано-Франківськ, Україна) ORCIDGoogle Academy, e-mail: odegtyar@i.ua
 11. Дем’янишина Олеся Андріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, Україна), ORCID, Google, Scopus, Web of Science, e-mail: demianyshyna.o@udpu.edu.ua
 12. Дранус Любов Сергіївна кандидат економічних наук, доцент, оцент кафедри менеджменту Чорноморського національного університету імені Петра Могили, ORCID, Google Scholar, Scopus, e-mail: lyuba_melnichuk@ukr.net
 13. Журавльова Лариса Петрівна — доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Поліського національного університету (Житомир, Україна) ORCIDGoogle AcademyWeb of Science, e-mail: lpz2008@ukr.net
 14. Заячківська Оксана Василівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та економічної безпеки Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна), ORCID, Google Academy
 15. Ільїн Валерій Юрійович -  доктор економічних наук, професор (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus, e-mail: vvillin2015@gmail.com
 16. Ільїна Анастасія Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і адміністрування Національного торговельно-економічного університету (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Web of Science, Scopus, e-mail: a.ilyina@knute.edu.ua
 17. Ічанська Олена Михайлівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus
 18. Кайдашев Роман Петрович — доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та банківського права Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, Scopus, e-mail: roman_kaydashev@ukr.net
 19. Каламаж Руслана Володимирівна - доктор психологічних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи Національного університету «Острозька академія» (Рівне, Україна), Google Academy, ORCID, e-mail: lruslana.kalamazh@oa.edu.ua
 20. Кардаш Оксана Любомирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій та економічної кібернетики Навчально-наукового інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна), ORCIDGoogle Academy
 21. Калашнік Наталія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри українознавства Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, (Вінниця, Україна), ORCID, Google Academy, Web of Science Core Collection, email: kalashnuknatalia@gmail.com
 22. Кобець Дмитро Леонтійович - кандидат економічних наук (доктор філософії), доцент Хмельницького національного університету, доцент кафедри обліку, аудиту та оподаткування (м. Хмельницький, Україна) ORCIDGoogle ScholarScopusWeb of Science, e-mail: asstejnnki@gmail.com
 23. Коваленко Олена Михайлівна - кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, email: cicekci@ukr.net
 24. Корнієнко Петро Сергійович  - доктор юридичних наук, доцент, адвокат, заступник першого проректора по роботі з коледжами, професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку та аудиту (Київ, Україна) ORCID, Google Academy
 25. Кошова Світлана Петрівна   — кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління охорони здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: svet.lana.koshova@gmail.com
 26. Кравчук Володимир Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна) ORCID, Google Academy
 27. Кравчук Людмила Степанівна - кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», завідувач кафедрою фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інститут соціальних технологій Університет "Україна" (Хмельницький, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: kravchuk_lst@ukr.net
 28. Литвиненко Віктор Іванович — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Навчального наукового інституту права Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Web-of Science, e-mail: mizhnar308@ukr.net
 29. Лич (Назарук) Оксана Миколаївна - доктор психологічних наук, доцент, член-кореспондент української академії акмеології, член громадської спілки «Національна психологічна асоціація», доцент кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus
 30. Марушева Олександра Анатоліївна - доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та інформаційного менеджменту ПВНЗ Університет Новітніх Технологій (м. Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: marusheva.o@gmail.com
 31. Міхальський Томаш — доктор наук, доцент кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету (Польща)  ORCIDGoogle Academy, e-mail: tomasz.michalski@ug.edu.pl
 32. Мізюк Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, Web of Science, e-mail: kafedra.uptd@gmail.com
 33. Миргород-Карпова Валерія Валеріївна  - кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету (Суми, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, Web of Sciencs, e-mail: vv_myrhorod@ukr.net
 34. Новак-Каляєва Лариса Миколаївна — доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Львів, Україна) ORCIDGoogle Academy, e-mail: novak.kalyayeva@gmail.com
 35. Огієнко Альона Володимирівна - доктор економічних наук, доцент кафедри організації авіаційних робіт та послуг Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: Ogienko_alena@ukr.net
 36. Орлова  Наталія  Сергіївна — доктор  наук    з  державного  управління, професор  кафедри  державного  управління,  публічного  адміністрування  та регіональної  економіки, Харківський  національний  економічний  університет імені Семена Кузнеця (Харків, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: nsorlova78@gmail.com
 37. Павлов Костянтин Володимирович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва i маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: pavlovkv@icloud.com
 38. Павлова Олена Миколаївна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: pavlova.olena@vnu.edu.ua
 39. Пагута Тамара Іванівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, директор Інституту педагогічної освіти Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (Рівне, Україна), ORCID, Google Scholar, Web of Science, e-mail: tamara.paguta@ukr.net
 40. Помиткін Едуард Олександрович — доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus, e-mail: eduard.pomytkin@gmail.com
 41. Помиткіна Любов Віталіївна — доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus, e-mail: lyubvit@ukr.net
 42. Приходькіна Наталія Олексіївна - доктор педагогічних наук, професор  кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ, Україна), ORCID, Google Academy
 43. Савенко Олена Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і права Дніпровського державного аграрно-економічного університету, членкиня громадської наукової організації "Фінансово-економічна наукова рада" (Київ, Україна), ORCIDGoogle AcademyScopus, e-mail: savenkoea@ukr.net
 44. Сапожніков Станіслав Володимирович - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психологїі Університету імені Альфреда Нобеля (Дніпро, Україна), Google Academy, ORCID, e-mail: levin.vlad75@gmail.com
 45. Сопілко Ірина Миколаївна  - доктор юридичних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету Національного Авіаційного Університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy
 46. Титко Анна Василівна — кандидат  юридичних наук, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна)  ORCIDGoogle Academy, e-mail: hanna.tytko@gmail.com
 47. Трушкіна Наталія Валеріївна - кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії економічних наук України, дійсний член Центру українсько-європейського наукового співробітництва, старший науковий співробітник відділу проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України (Київ, Україна), ORCID, Google Academy
 48. Турчинова Ганна Володимирівна — кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна) Scopus, ORCIDGoogle Academy, e-mail: ipgoedekanat@ukr.net
 49. Федоренко Владислав Леонідович — доктор юридичних наук, професор, DrHb - доктор хабілітований наук правничих (Польська академія наук), Заслужений юрист України, директор Науково−дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, e-mail: fedorenko_2008@ukr.net
 50. Хохліна Олена Петрівна — доктор психологічних наук, професор, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus, e-mail: epkhokh@ukr.net
 51. Чернуха Надія Миколаївна — доктор педагогічних наук,  професор,  професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка  (Київ, Україна) ScopusORCIDGoogle Academy, e-mail: nm_chernukha@ukr.net
 52. Якимчук Аліна Юріївна — доктор економічних наук, професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна) ORCIDGoogle Academy,  e-mail: alinayakim@ukr.net
 53. Яковицька Лада Савелівна — доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри авіаційної психології Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopus, e-mail: fkpp@npu.edu.ua
 54. Якушева Оксана Вікторівна кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва Черкаського державного технологічного університету (Черкаси, Україна), ORCID, Google Scholar, Scopus, e-mail: o.yakusheva14@gmail.com