Про журнал

Друкований журнал «Наукові інновації та передові технології» (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка») (далі – журнал) започаткований у 2021 році  з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу у галузях державного управління, права, економіки, психології, педагогіки та його інтеграції у світовий науковий простір, шляхом оприлюднення результатів наукових досліджень.

Засновник журналу: громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління».

Журнал видається у рамках видавничої групи «Наукові перспективи».

Журнал видається за наукової підтримки: ПВНЗ «Університет Новітніх Технологій», громадської організації «Асоціація науковців України», громадської організації «Християнська академія педагогічних наук України» та громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання».

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 24962-14902Р від 13.09.2021 р.

Періодичність виходу – 12 разів у рік.

Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорії читачів: вчені, педагоги, працівники вищих навчальних закладів та наукових установ, а, також фахівці тематики наукового журналу.

Тематичні рубрики журналу з державного управління:

 • теорія та історія державного управління;
 • державна служба;
 • механізми державного управління;
 • регіональне управління та місцеве самоврядування;
 • соціальна і гуманітарна політика;
 • дослідження, розробки, проєкти.

Тематичні рубрики журналу з права:

 • державотворення і правотворення.
 • питання приватного права;
 • проблеми сучасного конституціоналізму;
 • питання публічного права;
 • процесуальне законодавство;
 • кримінологія;
 • судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
 • міжнародне право.

Тематичні рубрики журналу з економіки:

 • економічна теорія та історія економічної думки;
 • світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • основи управління національним господарством.
 • інноваційне управління підприємством;
 • розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • гроші, фінанси і кредит;
 • бухгалтерський облік, аналіз, аудит та статистика.

Тематичні рубрики журналу з психології:

 • загальна психологія;
 • соціальна психологія;
 • педагогічна та вікова психологія;
 • історія психології;
 • психологія статевих відмінностей;
 • екологічна психологія;
 • психологія праці; інженерна психологія;
 • психологія управління;
 • нейропсихологія.

Тематичні рубрики журналу з педагогіки:

 • актуальні проблеми освіти та педагогіки;
 • сучасні освітні технології;
 • методика навчання і виховання;
 • професійна освіта;
 • початкова освіта;
 • спеціальна педагогіка.

Видавець: громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», Свiдоцтво серія ДК №4957 від 18.08.2015 р.

Адреса: Андріївський узвіз, буд.11, оф 68, м. Київ, 04070.