Для авторів

Для опублікування статті автору необхідно подати на електронну адресу naukovi.perspectuvu@ukr.net такі супровідні матеріали:

 1. Стаття (приклад).
 2. Заява (зразок).
 3. Відомості про автора і співавторів (зразок).
 4. Рецензія на статтю (для авторів без наукового ступеня).
 5. Копiя квитанції про оплату.

Статті у поточні номери журналу приймаються до 25 числа кожного місяця (включно).

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог, до розміщення у журналі не приймаються.

Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.

Назва файлу з електронною версією статті повинна обов'язково містити прізвище та ім'я автора.

Вимоги до оформлення статті:

 • у лівому верхньому кутку першої сторінки відзначається шифр УДК (напівжирним)
 • прізвище, ім'я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює, або навчається, автор (співавтори), у правому нижньому куті зазначається ORCID, нижче по центру наводиться назва статті (напівжирним шрифтом, заголовними літерами), анотація обсягом не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова (вище зазначена інформація подається окремими блоками українською та англійською мовами перед статтею, шрифтом Times New Roman 14 кегль).

Текст статті повинен бути структурований:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими, чи практичними, завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;
 • список використаних джерел;
 • References (транслітерація) оформляється відповідно до Правил оформлення списків літератури (завантажити тут). У разі необхідності, можливо надання послуги з оформлення References.

Технічні вимоги: текст статті повинен бути набраний на комп'ютері (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman №14 з міжрядковим інтервалом 1,5, залишаючи береги: зліва - 3 см, праворуч - 1,5 см, зверху та знизу - 2 см.

Не допускається використання в матеріалах сканованих, або сфотографованих, схем, малюнків, таблиць і т.д.

Оформлення списку літератури:

 1. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до порядку звернення до них в тексті. Посилання на джерело подається в квадратних дужках, наприклад: «... відомо з [4]. ... » або « ... розглянуто в [4, С. 203] ... »;
 2. Список літератури подається в кінці статті згідно з порядком звернення по тексту мовою оригіналу та відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Розмір внеску за публікацію статті становить 800 грн за 15 сторінок. Якщо обсяг статті перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 85 грн. Оплата за публікацію здійснюється лише після отримання підтвердження від редколегії про прийняття статті до друку (реквізити для оплати авторові направляються у листі-відповіді). Вартість друкованого примірника варiюється в залежностi вiд кiлькостi сторiнок у виданнi (примірник надсилається Новою Поштою).

Стаття приймається до розгляду і передається на рецензування тільки при наявності повного пакету документів і повних авторських даних. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, зберігаючи при цьому головні висновки і авторську стилістику.

Позиція редакції може не збігатися з думками авторів, висловленими у статті.

Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження і обґрунтування отриманих наукових результатів.

Положення про друкований засіб масової інформації «Наукові перспективи» можна завантажити тут.