Про журнал

Фаховий (категорія Б) з технічних наук журнал «Новітні технології» (далі – журнал) заснований у 2016 р. з метою розвитку вітчизняного науково-технічного потенціалу та його реалізації в Україні, за кордоном. У номерах журналу відображені результати аналізу та розв'язання науково-технічних, економічних та правових проблем ефективного функціонування та розвитку геоінформаційних систем, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у галузі геодезії, картографії.

Свідоцтво про державну реєстрацію від 22 січня 2016 року КВ № 21858 – 11757Р.

Журналу присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер: ISSN 2524-0102 (Print), ISSN 2616-6011  (Online).

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата з технічних наук (Наказ Міністерства освіти і науки України № 326 від 04.04.2018) за спеціальностями: 

  • 193 – геодезія та землеустрій;
  • 271 – річковий та морський транспорт;
  • 126 – інформаційні системи та технології.

Засновник журналу: Приватний вищий навчальний заклад Університет новітніх технологій.

Журнал видається у рамках роботи Видавничої групи "Наукові перспективи", за наукового партнерства громадської організації «Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління» та громадської організації «Асоціація науковців України».

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.

Періодичність виходу – 1 раз на два місяця.

Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами).

Журнал індексується міжнародною наукометричною базою: Scientific Indexing Services (SIS).

Журнал призначений для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти.