Процес рецензування та дотримання принципів публікаційної етики

Наукові статті, що надійшли до редакції журналу,  проходять процедуру рецензування (із забезпеченням анонімності особи рецензента).

Анкета рецензента висвітлює  наступні питання:

 • Наявність у рецензента стосовно автора конфлікту інтересів (автор та рецензент є зацікавленими особами через стосунки вчитель-учень, керівник-підлеглий, колега зі спільними працями та ін.);
 • Оригінальність тексту (рецензенту надається технічний звіт щодо аналізу на збіги з іншими текстами);
 • Чи відповідає назва статті змісту?
 • Чи відображає анотація зміст статті?
 • Актуальність статті розкрита в достатньому обсязі?
 • Чи обґрунтований зв’язок проблеми, яка поставлена в статті, з важливими науковими, чи практичними, завданнями?
 • Чи відповідають цілі статті проблемі, яку розглядає автор?
 • Наведені висновки засновані на теоретичному аналізі та / або експериментальних результатах?
 • Чи існує потреба зміни обсягу статті?
 • Чи у достатній мірі здійснено обґрунтування отриманих наукових результатів?
 • Наведені висновки відповідають змісту статті?
 • Аналіз перспектив подальших досліджень у статті відзначається науковим стилем?
 • Мовна грамотність статті

Надіслані статті розглядаються рецензентом протягом 3-ьох тижнів.

Рецензент залишає за собою право відхилити статтю, що не відповідає встановленим вимогам, або тематиці, видання.

Стаття, нерекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті.

Редакційна колегія журналу вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та несе відповідальність за дотримання етичних норм при публікації статей на основі Кодексу академічної доброчесності.

Редакція журналу:

 • несе відповідальність за прийняття рішень, які зі статей, наданих до журналу, можуть бути опубліковані;
 • прагне до задоволення потреб читачів і авторів наукових статей;
 • постійно покращує якість журналу;
 • забезпечує якість матеріалу, що публікується;
 • забезпечує відкритість у відображенні наукової проблематики дослідників України та інших країн.

Основними факторами, що впливають на рішення Редакції журналу про публікацію статті, є перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників і читачів.

Автори матеріалів несуть повну відповідальність за достовірність інформації, що в них висвітлюється, а також за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики.

Редакція не несе відповідальності за професійно-змістовну та методичну коректність матеріалів, що публікуються, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, що містяться в тексті статті.

У випадку відповідності наданих матеріалів меті, завданням та редакційній політиці журналу редакція здійснює публікацію статей, як правило в авторській редакції, у протилежному випадку матеріал відхиляється.

Автори наукових статей зобов’язуються:

 • нести відповідальність за достовірність фактів, власних імен, фотодокументів, інших відомостей і загальний зміст статті;
 • усунути всі недоліки наукової статті (за наявності зауважень від рецензента);
 • не подавати статтю до публікації, в якій описується по суті одне й те саме дослідження, у більш ніж одному журналі або первинній публікації. Подання статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним;
 • не подавати на розгляд в інші журнали раніше опубліковані статті;
 • забезпечити оригінальність змісту статті, що не містить запозичень, без відповідного посилання, або попереднього узгодження;
 • подавати статті, що не містять матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритій пресі, відповідно до чинного законодавства України, і її публікація не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці);
 • правильно подавати цитування на роботи інших авторів;
 • гарантувати, що імена всіх співавторів наукової статті зазначено в її тексті і жодної особи, яка не є співавтором, до них не віднесено, а, також, що всі співавтори наукової статті ознайомилися з остаточним її варіантом, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Наукова стаття має відповідати вимогам до оформлення статей у журналі.

Редакція журналу публікує правила подання статей, що регулярно оновлюються на сайті журналу.

Редакція журналу не змінює рішення щодо прийнятих матеріалів, якщо для цього немає серйозного обґрунтування.