Редакційна колегія

Головний редактор:
Сопілко Ірина Миколаївна
- доктор юридичних наук, професор, Відмінник освіти України, Лауреат Премії Президента України для молодих вчених, Лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, академік Академії наук вищої школи України, Заслужений юрист України (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, Scopus

Редакційна колегія:

 1. Артемчук Володимир Олександрович   - доктор технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: ak24avo@gmail.com
 2. Бахов Іван Степанович — доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології та перекладу Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ScopusORCIDGoogle Academy, e-mail: bakhov@ukr.net
 3. Будник Вікторія Анатоліївна - кандидат економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: victoria92929292@gmail.com
 4. Волк Павло Павлович — доцент кафедри водної інженерії та водних технологій Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна) ORCID, Scopus, e-mail: p.p.volk@nuwm.edu.ua
 5. Гирка Ольга Ігорівна - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю Львівського торговельно-економічного університету (Львiв, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: lyolya110382@gmail.com
 6. Гнатюк Сергій Олександрович - кандидат технічних наук, доцент,заступник декана факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Web of Science, Scopus, e-mail: ian@nau.edu.ua
 7. Дацій Олександр Іванович - доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна)ORCIDGoogle Academy, Scopus, e-mail: rvps@ukr.net
 8. Дівізінюк Михайло Михайлович   - доктор фізико-математичних наук, професор, Завідувач відділу Відділу цивільного захисту та інноваційної діяльності Державної установи"Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України" (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: iatsyshyn.andriy@gmail.com
 9. Дяденчук Альона Федорівна -  кандидат технічних наук, старший викладач кафедри вищої математики і фізики Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного (Мелітополь, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: alena.dyadenchuk@tsatu.edu.ua
 10. Забулонов Юрій Леонідович   - доктор технічних наук, професор, Член-кореспондент НАН України, директор Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: iatsyshyn.andriy@gmail.com
 11. Ільїн Валерій Юрійович -  доктор економічних наук, професор (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: vvillin2015@gmail.com
 12. Ільїна Анастасія Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і адміністрування Національного торговельно-економічного університету (Київ, Україна) ORCIDGoogle AcademyWeb of ScienceScopus, e-mail: a.ilyina@knute.edu.ua
 13. Кардаш Оксана Любомирівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій та економічної кібернетики Навчально-наукового інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна) ORCID,  Google Academy
 14. Квасніков Володимир Павлович — доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: aki_fla@ukr.net
 15. Коваленко Валентин Васильович - доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник сектору авторського права та суміжних прав лабораторії авторського права та інформаційних технологій  Науково−дослідного центру судової експертизи  з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: Kovalenko1505@icloud.com
 16. Коваленко Олена Михайлівна - кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, email: cicekci@ukr.net
 17. Комнатний Сергій Олександрович - докторант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна) ORCID, e-mail: komnatniy@ukr.net
 18. Кравчук Володимир Миколайович — доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна) ORCIDGoogle Academy
 19. Кузьмич Людмила Володимирівна - доктор технічних наук, головний науковий співробітник Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, email: kuzmychlyudmyla@gmail.com
 20. Куницький Сергій Олегович - кандидат технічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: alinayakim@ukr.net
 21. Лук’янчук Олександр Петрович — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин та обладнання Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus e-mail: o.p.lukyanchuk@nuwm.edu.ua
 22. Маджд Світлана Михайлівна - доктор технічних наук, професор , професор кафедри зеленої економіки та економіки природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: madzhd@ukr.net
 23. Мануель Давид Массено - доцент відділу права та захисту даних, старший науковий співробітник і член координаційного комітету лабораторії UbiNET, запрошений член PDPC, член-консультант комісій цифрового права муніципальних адвокатських колегій Кампінаса та Прая-Гранде (Сан-Паулу), а також Комісії з інновацій, управління та технологій муніципальної адвокатської колегії Гуарульюса, коментатор IODA, почесний член IDEIA Institute, член Наукового комітету MICHR, член EDEN, член-кореспондент RedNAC, член UMAU, член-кореспондент UBAU (Португалія);
 24. Микитин Тарас Миронович - кандидат технічних наук, завідувач кафедри менеджменту Рівненськеого державного гуманітарного університету (Рівне, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: taras.mykytyn@rshu.edu.ua
 25. Миргород-Карпова Валерія Валеріївна - кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету (Суми, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopusWeb of Sciencs, e-mail: vv_myrhorod@ukr.net
 26. Мізюк Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна) ORCIDGoogle AcademyScopusWeb of Science, e-mail: kafedra.uptd@gmail.com
 27. Мірошніченко Валентина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, завдувач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (Хмельницький, Україна) Google Academy, Scopus, e-mail: mvi_2016@ukr.net
 28. Міхальський Томаш — доктор наук, доцент кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету (Польща)  ORCIDGoogle Academy, e-mail: tomasz.michalski@ug.edu.pl
 29. Огієнко Микола Миколайович - кандидат технічних наук, професор кафедри організації авіаційних робіт та послуг Національного авіаційного університету  (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: alinayakim@ukr.net
 30. Одарченко Роман Сергійович - завідувач кафедри телекомунікаційних та радіоелектронних систем Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Web of Science, Scopus, e-mail: ian@nau.edu.ua
 31. Оніщенко Наталія Миколаївна - доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік НАПрН України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України  (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: teorija06@gmail.com
 32. Опанасенко Володимир Миколайович — доцент кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: aki_fla@ukr.net
 33. Охріменко (Жмурко) Тетяна Олександрівна - старший науковий співробітник кафедри комп’ютеризованих систем управління Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: eart@ukr.net
 34. Павлов Костянтин Володимирович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри підприємництва i маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: pavlovkv@icloud.com
 35. Поліщук Віталій Васильович — кандидат сільськогосподарських наук , завідувач відділу зрошення, відділення меліорації Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: vitaliypolishchuk@ukr.net
 36. Приходькіна Наталія Олексіївна - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy
 37. Стахова Анжеліка Петрівна — старший викладач кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: aki_fla@ukr.net
 38. Турчинова Ганна Володимирівна — кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету природничо-географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна) ScopusORCIDGoogle Academy, e-mail: ipgoedekanat@ukr.net
 39. Федоренко Владислав Леонідович — доктор юридичних наук, професор, DrHb - доктор хабілітований наук правничих (Польська академія наук), Заслужений юрист України, директор Науково−дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України ((Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, e-mail: fedorenko_2008@ukr.net
 40. Фесенко Андрій Олексійович - кандидат технічних наук, асистент кафедри кібербезпеки та захисту інформації Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: aki_fla@ukr.net
 41. Черненко Варвара Петрівна - кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики і вищої математики Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (Кременчук, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: varvara.chernenko@ukr.net
 42. Чернуха Надія Миколаївна — доктор педагогічних наук,  професор,  професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, Україна) ScopusORCIDGoogle Academy, e-mail: nm_chernukha@ukr.net
 43. Чумак Оксана Володимирівна - доктор економічних наук, доцент, науковий співробітник відділу статистики і аналітики вищої освіти Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики», (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy
 44. Шандра Наталія Андріївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна) ORCID, Google Academy, email: nataliya.shandra@lnu.edu.ua
 45. Шеремет Інеса Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри медикобіологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Web of Science, Scopus, e-mail: i.v.sheremet@npu.edu.ua
 46. Якимчук Аліна Юріївна - доктор економічних наук, професор, Академік економічних наук України, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна) ORCIDGoogle Academy, Scopus, e-mail: alinayakim@ukr.net
 47. Якимчук Олег Феодосійович - керівник групи білінгу Відділу бізнес-систем Департаменту інформаційних технологій ПРаТ «Рівнеобленерго» (Рівне, Україна) ORCID, Google Academy,  e-mail: alinayakim@ukr.net
 48. Яцишин Андрій Васильович - доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Відділу цивільного захисту та інноваційної діяльності Державної установи"Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України" (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email:  iatsyshyn.andriy@gmail.com