Редакційна колегія

Головний редактор:
Дацій Олександр Іванович — доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри маркетингу Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна) ORCIDGoogle Academy, Scopus, e-mail: rvps@ukr.net

 

Редакційна колегія:

 1. Балалаєва (Дорошенко) Катерина Вікторівна — кандидат технічних наук, доцент кафедри авіаційних двигунів Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus
 2. Бєльська Тетяна Валентинівна  - доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри менеджменту Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: tanya_belska@ukr.net
 3. Будник Вікторія Анатоліївна - кандидат економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: victoria92929292@gmail.com
 4. Гбур Зоряна Володимирівна - доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною здоров‘я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров‘я Украіни імені П.Л.Шупика (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, Wikipedia, e-mail: ernest-natan@ukr.net
 5. Дєгтяр Олег Андрійович — доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова (Харків, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: odegtyar@i.ua
 6. Закієв Іслам Муса-Огли  - старший науковий співробітник  кафедри підтримання льотної придатності авіаційної техніки Національного авіаційного університету   (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: akf@npp.nau.edu.ua
 7. Заячківська Оксана Василівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та економічної безпеки Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: o.v.zaiachkivska@nuwm.edu.ua
 8. Іванченко Євгенія Вікторівна — кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: icaocentre@nau.edu.ua
 9. Ігнатович Сергій Ромуальдович - доктор технічних наук, професор, завідуючий кафедрою конструкції літальних апаратів Національного авіаційного університету  (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Web of Science, Scopus, e-mail: akf@npp.nau.edu.ua
 10. Ільїна Анастасія Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і адміністрування Національного торговельно-економічного університету (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Web of Science, Scopus, e-mail: a.ilyina@knute.edu.ua
 11. Ісайкіна Олена Дмитрівна - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету, член Спілки краєзнавців України (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: isaykina.od@ukr.net
 12. Кавиліна Ганна Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри сімейної та спеціальної педагогіки і психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» (Одеса, Україна), ORCID, Google Academy, Web of Science, Researcher ID Web of Science (ФДЛ-5851-2022), email: annakavylina@gmail.com
 13. Кардаш Оксана Любомирівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій та економічної кібернетики Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна), ORCID, Google Academy e-mail: alinayakim@ukr.net
 14. Карускевич Михайло Віталійович - доктор технічних наук, професор, професор кафедри  конструкції літальних апаратів Національного авіаційного університету  (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: akf@npp.nau.edu.ua
 15. Катеринчук Іван Степанович - доктор технічних наук, професор кафедри телекомунікаційних та інформаційних систем Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (Хмельницький, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: xk.ivan@gmail.com
 16. Кінзерявий Василь Миколайович — кандидат технічних наук, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: icaocentre@nau.edu.ua
 17. Коваленко Валентин Васильович - доктор юридичних наук, професор,  провідний науковий співробітник сектору авторського права та суміжних прав лабораторії авторського права та інформаційних технологій  Науково−дослідного центру судової експертизи  з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: Kovalenko1505@icloud.com
 18. Ковтун Владислав Юрійович — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету (Київ, Україна), Google Academy, Scopus, email: icaocentre@nau.edu.ua
 19. Комнатний Сергій Олександрович - докторант кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна) ORCID, Google Academy,  e-mail: komnatniy@ukr.net
 20. Корченко Анна Олександрівна — доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету (Київ, Україна),  ORCID, Google Academy, Scopus, email: icaocentre@nau.edu.ua
 21. Корченко Олександр Григорович — доктор технічних наук, професор,  завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: icaocentre@nau.edu.ua
 22. Котельницький Назар Анатолійович -  кандидат історичних наук, доцент кафедри права Чернігівського інституту інформації, бізнесу та права Міжнародного науково - технічного університету імені академіка Юрія Бугая, член - кореспондент Центру українських досліджень Інституту Європи РАН (Чернігів, Україна), ORCID, Google Academy, http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0049046, e-mail: subton7@gmail.com
 23. Кошетар Уляна Петрівна - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри української мови та культури Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: upkoshetar@gmail.com
 24. Кошова Світлана Петрівна — кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри управління охорони здоров’я Національного університету охорони здоров‘я Украіни імені П.Л.Шупика (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: svet.lana.koshova@gmail.com
 25. Кравчук Володимир Миколайович — доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна), ORCID, Google Academy, e mail: kravchuk.volodumyr@vnu.edu.ua
 26. Кризина Наталія Павлівна – доктор наук державного управління, професор, Заслужений лікар України, директор Навчально-Наукового медичного інституту Київського міжнародного університету (Київ Україна) ORCID, Scopus, email: kryzyna.np@gmail.com
 27. Куриш Наталія Костянтинівна – кандидат педагогічних наук, заступник директора з науково-навчальної роботи, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (Чернівці, Україна), Google AcademyORCID, e-mail: natalya@ukr.net
 28. Марушева Олександра Анатоліївна - доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри публічного управління та інформаційного менеджменту ПВНЗ Університет Новітніх Технологій (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: marusheva.o@gmail.com
 29. Маслак Тетяна Петрівна  - кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри конструкції літальних апаратів Національного авіаційного університету  (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: akf@npp.nau.edu.ua
 30. Матяш Ольга Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: mikhailenko_l@ukr.net
 31. Миргород-Карпова Валерія Валеріївна  - кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи, старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету (Суми, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, Web of Sciencs, e-mail: vv_myrhorod@ukr.net
 32. Михайленко Любов Федорівна - доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри алгебри і методики навчання математики Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (Вінниця, Україна), Google Academy, ORCIDScopus, e-mail: mikhailenko_l@ukr.net
 33. Михальчук Роман Юрійович - кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри всесвітньої історії Рівненського державного гуманітарного університету (Рівне, Україна), ORCID, Google Academy, email: mykhalchuk@ukr.net
 34. Мізюк Вікторія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Ізмаїл, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, Web of Science, e-mail: kafedra.uptd@gmail.com
 35. Мірошніченко Валентина Іванівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (Хмельницький, Україна) Google Academy, Scopus, e-mail: mvi_2016@ukr.net
 36. Міхальський Томаш — доктор наук, доцент кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету (Польща) ORCID, Google Academy, e-mail: tomasz.michalski@ug.edu.pl
 37. Ніколаєв Микола Ілліч - доктор історичних наук, професор кафедри історії на методики її навчання Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Одеса, Україна), SCOPUS, ORCID, Web of Sciense, Google Academy, e-mail: olbiopol@gmail.com
 38. Новак-Каляєва Лариса Миколаївна — доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (Львів, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: novak.kalyayeva@gmail.com
 39. Огієнко Альона Володимирівна - доктор економічних наук, доцент кафедри організації авіаційних робіт та послуг Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail:  Ogienko_alena@ukr.net
 40. Оніщенко Наталія Миколаївна - доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України,  академік НАПрН України, завідувач відділу теорії держави і права  Інституту держави і права ім. В.М.Корецького  НАН України  (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: teorija06@gmail.com
 41. Орлова  Наталія  Сергіївна — доктор наук з державного  управління, професор  кафедри  державного  управління,  публічного  адміністрування  та регіональної  економіки, Харківський  національний  економічний  університет імені Семена Кузнеця (Харків, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: nsorlova78@gmail.com
 42. Павлов Костянтин Володимирович — доктор економічних наук, професор, професор кафедри аналітичної економіки та природокористування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: pavlovkv@icloud.com
 43. Павлова Олена Миколаївна - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, e-mail: pavlova.olena@vnu.edu.ua
 44. Палічук Юрій Іванович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини Буковинського державного медичного університету (Чернівці, Україна), Google Academy, ORCID, Scopus, e-mail: palichukyura@gmail.com
 45. Присяжнюк Олексій Миколайович - кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та методології науки ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» (Одеса, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: a_pank@ukr.net
 46. Робак Ігор Юрійович - доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук Харківського національного медичного університету (Харків, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: robak@ukr.net
 47. Руденко Юлія Анатоліївна - доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти ДЗ "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені к.д.ушинського (Одеса, Україна), Google Academy, ORCID, e-mail: rudenkoj@gmail.com
 48. Сапожніков Станіслав Володимирович - доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психологїі Університету імені Альфреда Нобеля (Дніпро, Україна), Google Academy, ORCID, e-mail: levin.vlad75@gmail.com
 49. Сидоренко Вікторія Миколаївна —асистент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету (Київ, Україна),  ORCID, Google Academy, Scopus, email: icaocentre@nau.edu.ua
 50. Сирник Ярослав - доцент кафедри етнології та культурної антропології Вроцлавського університету (Вроцлав, Польша), ORCID, Google Academy, Web of Science, e-mail: jaroslaw.syrnyk@uwr.edu.pl
 51. Січкаренко Галина Геннадіївна - доктор історичних наук, доцент, професор кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій (Київ, Україна), Google Academy, ORCID, Scopus, e-mail: ggs_@ukr.net
 52. Сопілко Ірина Миколаївна  - доктор юридичних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений юрист України, декан юридичного факультету Національного Авіаційного Університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy email: pravo@nau.edu.ua
 53. Терещенко Юрій Матвійович — доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії в області науки і техніки України, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри авіаційних двигунів Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus
 54. Титко Анна Василівна — кандидат  юридичних наук, провідний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: hanna.tytko@gmail.com
 55. Толочко Світлана Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: svitlana-tsv@ukr.net
 56. Федоренко Владислав Леонідович — доктор юридичних наук, професор, DrHb - доктор хабілітований наук правничих (Польська академія наук), Заслужений юрист України, директор Науково−дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, e-mail: fedorenko_2008@ukr.net
 57. Хитровська Юлія Валентинівна - доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: y.khytrovska@kpi.ua
 58. Хохлачова Юлія Євгеніївна — кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Scopus, email: icaocentre@nau.edu.ua
 59. Чумак Оксана Володимирівна - доктор  економічних наук, доцент, науковий співробітник відділу статистики і аналітики вищої освіти Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики», (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, e-mail: alinayakim@ukr.net
 60. Шандра Наталія Андріївна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Україна), ORCID, Google Academy, email: nataliya.shandra@lnu.edu.ua
 61. Шеремет Інеса Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри медикобіологічних та валеологічних основ охорони життя і здоров’я Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (Київ, Україна), ORCID, Google Academy, Web of Science, Scopus, e-mail: i.v.sheremet@npu.edu.ua
 62. Шологон Лілія Іванівна - доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії Центральної та Східної Європи і спеціальних галузей історичної науки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (Івано-Франківськ, Україна), ORCID, e-mail: shologonlilia@ukr.net
 63. Якимчук Олег Феодосійович - керівник групи білінгу Відділу бізнес-систем Департаменту інформаційних технологій ПРаТ «Рівнеобленерго» (Рівне, Україна) ORCID, Google Academy,  e-mail: alinayakim@ukr.net
 64. Якушенко Олександр Сергійович — кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри авіаційних двигунів Національного авіаційного університету (Київ, Україна) ORCID, Google Academy, Scopus