Актуальні питання у сучасній науці

Про журнал

«Наш журнал стане локомотивом сучасної науки»

Друкований журнал «Актуальні питання у сучасній науці» (Серія «Історія та археологія», Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Державне управління»,Серія "Техніка") (далі – журнал) - це науковий рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові розвідки з теоретичних та прикладних аспектів державного управління, права, економіки, історії, педагогіки, техніки для їх інтеграції у європейський, світовий науковий простір.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України вiд 20.02.2023 № 185 (Додаток до наказу можна завантажити тут) журналу присвоєно категорію "Б" із історії та археології (спеціальність - 032 Історія та археологія).

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України 10.10.2022 № 894 (Наказ можна завантажити тут) журналу присвоєнi категорії  "Б" із права (спеціальність - 081 Право), економіки (спеціальність - 051 Економіка), педагогіки (спеціальність - 014 Середня освіта) та державного управління (спеціальність - 281  Публічне управління та адміністрування).

Засновники журналу: громадська наукова організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», громадська наукова організація "Асоціація науковців України"  та  Науковий парк Національного авіаційного університету (НП НАУ).

Журнал видається у рамках роботи Видавничої групи «Наукові перспективи».

Журнал видається за підтримки Інституту філософії та соціології Національної Академії Наук Азербайджану (Баку, Азербайджан), Міждержавної гільдії інженерів консультантів, громадської організації  «Християнська академія педагогічних наук України» та громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання».

Всім статтям присвоюється унікальний номер DOI із префіксом 10.52058.

Журналу  присвоєний Міжнародний стандартний серійний номер ISSN: 2786-6300 print.

Свідоцтво про державну реєстрацію Серія КВ № 25116-15056Р.

Періодичність виходу – 1 раз на місяць.

Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами).

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Цільова аудиторія: науковці, працівники вищих навчальних закладів та наукових інституцій, здобувачі вищої освіти, а, також, фахівці тематики журналу.

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC)

міжнародної пошукової системи Google Scholar

та до міжнародної наукометричної бази даних  Research Bible

Тематичні рубрики журналу з історії:

 • актуальні проблеми історії України;
 • всесвітня історія;
 • теоретичні дослідження з археології;
 • джерелознавство;
 • історична урбаністика.
 • інші розділи історії та археології, якi мiстять новi наукові результати i мають прикладне значення.

Тематичні рубрики журналу з педагогіки:

 • актуальні проблеми освіти та педагогіки;
 • сучасні освітні технології;
 • методика навчання і виховання;
 • професійна освіта;
 • початкова освіта;
 • спеціальна педагогіка.

Тематичні рубрики журналу з права:

 • державотворення і правотворення;
 • питання приватного права;
 • проблеми сучасного конституціоналізму;
 • судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
 • питання публічного права;
 • процесуальне законодавство;
 • кримінологія;
 • судова експертиза об'єктів інтелектуальної власності;
 • міжнародне право.

Тематичні рубрики журналу з економіки:

 • економічна теорія та історія економічної думки;
 • світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • основи управління національним господарством.
 • інноваційне управління підприємством;
 • розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • гроші, фінанси і кредит;
 • бухгалтерський облік, аналіз, аудит та статистика;
 • підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • обладнання підприємств торгівлі;
 • інформаційні системи і технології у торгівлі;
 • організація власного бізнесу.

Тематичні рубрики  журналу з техніки:

 • техніка;
 • фізико-математичні науки;
 • математичне моделювання;
 • комп’ютерні науки;
 • обчислювальні методи;
 • електроніка;
 • авіаційна та ракетно-космічна техніка;
 • річковий та морський транспорт;
 • математика і механіка;
 • радіофізика;
 • інформатика;
 • сучасні авіаційні технології;
 • кібербезпека, комп'ютерна та програмна інженерія;
 • аеронавігація, електроніка, телекомунікація.

Тематичні рубрики журналу з державного управління:

 • теорія та історія державного управління;
 • механізми державного управління;
 • регіональне управління та місцеве самоврядування;
 • державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;
 • забезпечення розвитку науково-технічного потенціалу у галузі державного управлiння.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДРУКОВАНИЙ ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ У СУЧАСНІЙ НАУЦІ» 

Видавець: ФОП «Жукова Ірина Віталіївна», Свiдоцтво серія ДК № 7425 від 09.08.2021 р.
Адреса: 02217, м. Київ, пр.Маяковського Володимира, буд. 4-в, кв. 10.