Для авторів

Для опублікування статті автору необхідно надіслати на електронну адресу naukovi.perspectuvu@ukr.net такі супровідні матеріали:

 1. Стаття (приклад);
 2. Заявка на публікацію (зразок);
 3. Копiя квитанції про оплату.

Статті у поточні номери журналу приймаються до 20 числа кожного місяця (включно), а вихiд журналiв - до 25 числа цього ж мiсяця (включно).

Статті, оформлені з порушенням зазначених вимог, до розміщення у журналі не приймаються.

Відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.

Назва файлу з електронною версією статті повинна обов'язково містити прізвище та ім'я автора.

Розмір внеску за публікацію статті становить 1495 грн (48€) за 12 сторінок. Якщо обсяг статті перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 70 грн (2€). У разі коли кількість авторів у статті перевищує двох осіб, оплата додатково за кожного наступного автора збільшується на 100,00 грн.
Розмір внеску за публікацію статті для авторiв не з України становить 85 $ (розраховується на дату оплати) за 12 сторінок. Якщо обсяг статті перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 5 $. Оплата здійснюється лише після надсилання підтвердження про отримання матеріалів для публікації (реквізити для оплати направляються у листі-відповіді).

За бажанням, автори можуть отримати Сертіфикат про публікацію статті, вартість якого становить 300 грн.

Ціна друкованого примірника журналу варiюється в залежностi вiд кiлькостi сторiнок у виданнi (примірник надсилається Новою Поштою). 

Вимоги до оформлення статті:

 • перший рядок - ім'я (повністю) прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва посади та установи, де працює, або навчається, автор (співавтори), місто, країна, е-mail та ORCID у форматі - https//orcid.org/0000-0000-0000-0000;
 • нижче по центру - наводиться назва статті (напівжирним шрифтом, заголовними літерами);
 • далі - анотація та ключові слова.

Якщо стаття написана будь-якою мовою, окрім англійської, то вище зазначена інформація подається окремими блоками мовою статті та англійською мовою перед статтею.

Текст статті повинен бути структурований (обов'язкові структурні елементи виділяються напівжирним шрифтом):

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими, чи практичними, завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • мета статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі;
 • література (літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно до порядку звернення до них в тексті. Посилання на джерело подається в квадратних дужках, наприклад: «... відомо з [4]. ... » або « ... розглянуто в [4, С. 203] ... »;
 • references (транслітерація) оформляється відповідно до Правил оформлення списків літератури (завантажити тут). У разі необхідності, можливо надання послуги з оформлення references (детальніше тут: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/reference).

Технічні вимоги: текст статті повинен бути набраний на комп'ютері (редактор WORD (версія 1998-2003) for WINDOWS) шрифтом Times New Roman 14 з міжрядковим інтервалом 1,0, а література та references - шрифтом Times New Roman 12 з міжрядковим інтервалом 1,0.

Не допускається використання в матеріалах сканованих, або сфотографованих, схем, малюнків, таблиць і т.д.

Стаття повинна бути написана на актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження і обґрунтування отриманих наукових результатів.